تبلیغات
پایگاه مذهبی مهر - مسابقه کوچولوها

پایگاه مذهبی مهر - مسابقه کوچولوها

پایگاه مذهبی مهر
خانه
ارتباط با ما
امام شناسی
حجاب
مقالات نماز
فواید پزشکی نماز
اسرار نماز
پرسشکده نماز
آیات نماز
نمازهای مستحبی
قرآن
شبکه مهر
<html>
<head>
<title>Your Quiz Title Goes Here</title>
</head>
<body>

<!-------- Quiz Starts Here -------->
	<h3>باز و نماز</h3>
ان مسابقه مخصوص افراد زر 10 سال طراح شده.
<form action="http://www.quizbox.com/builder/result.aspx?max=15&q=8" method="post">
<input type="hidden" name="QuizTitle" value="باز و نماز" />
<input type="hidden" name="QuizReturnLink" value="http://mohr.bazivanamaz.com" />
<ol>
<li>نماز ظهر ند رعته؟</li><br />
<input type="radio" name="ans1" value="0"/>3<br />
<input type="radio" name="ans1" value="1"/>4<br />
<input type="radio" name="ans1" value="0"/>5<br /><br />

<li>سومن مرحله در وضو ه؟</li><br />
<input type="radio" name="ans2" value="2"/>شستن دست  از بالا آرنج تا نو انشتان<br />
<input type="radio" name="ans2" value="0"/>شستن دست راست از بالا آرنج تا نو انشتان<br />
<input type="radio" name="ans2" value="0"/>مسح سر<br /><br />

<li>خوندن ه سوره ا در نماز واجبه؟</li><br />
<input type="radio" name="ans3" value="0"/>ناس<br />
<input type="radio" name="ans3" value="0"/>توحد<br />
<input type="radio" name="ans3" value="3"/>حمد<br /><br />

<li>دخترا در ند سال به سن تلف م رسن؟</li><br />
<input type="radio" name="ans4" value="1"/>9<br />
<input type="radio" name="ans4" value="0"/>8<br />
<input type="radio" name="ans4" value="0"/>10<br /><br />

<li>سرا در ند سال به سن تلف م رسن؟</li><br />
<input type="radio" name="ans5" value="0"/>12<br />
<input type="radio" name="ans5" value="0"/>13<br />
<input type="radio" name="ans5" value="1"/>15<br /><br />

<li>خواندن قنوت در نماز واجبه؟</li><br />
<input type="radio" name="ans6" value="0"/>بله<br />
<input type="radio" name="ans6" value="0"/>خر<br />
<input type="radio" name="ans6" value="2"/>(مستحب (ار دوست داشتم<br /><br />

<li>برا خوندن نماز باد نت نم؟</li><br />
<input type="radio" name="ans7" value="1"/>بله<br />
<input type="radio" name="ans7" value="0"/>خر<br />
<input type="radio" name="ans7" value="0"/>(مستحب (ار دوست داشتم<br /><br />

<li>آا خوندن سوره توحد بعد از حمد واجبه؟</li><br />
<input type="radio" name="ans8" value="0"/>بله<br />
<input type="radio" name="ans8" value="4"/>هر سوره ا ه دوست داشتم رو م تونم بخونم<br />
<input type="radio" name="ans8" value="0"/>نباد بعد از حمد سوره ا را بخونم<br /><br />
</ol>
آفرن تو متون هفته  ده تو مسابقه فتال مسابقه وولو ها ااه مذهب مهر شرت ن
<p><input type="submit" value="Grade Me" onclick="this.value='Please wait...'" /></p>
</form> <!-------- Quiz Ends Here --------> </body> </html>
مهر

mohr.web1393@yahoo.com ایمیل گروه وبلاگ نویسی مهر
این وبلاگ شامل:ویدئو های نماز-سوالاتی در مورد نماز-دانلود کتاب های مذهبی-مقالات نماز و قرآن می باشد
تبلیغات اینترنتی